Revízie

Ponúkame

Zľava 30 % oproti bežnej cene pre zmluvných partnerov

Hasiace prístroje

Odborná prehliadka, skúška, protokol o kontrole, servis, opravy
Osvedčenie

Hydranty, hadice

Kontrola hydrantov, predaj požiarne hadice, prúdnice, ventily D25,C52
Osvedčenie

Plynové zariadenia

Odborné prehliadky plynových zariadení do 500 kW
Osvedčenie

Tlakové zariadenia

Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení TNS, potrubia
Osvedčenie

Školenia obsluhy

Odborná príprava a preskúšanie obsluhy VTZ plynových i tlakových
Osvedčenie

Odborné prehliadky plynových zariadení

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúča sa vykonať ju raz ročne pred alebo po vykurovacej sezóne.

Kontroly revízie, odborne prehliadky plynových a tlakových zariadení  vykonávane za základe objednávky dohody v rámci Košického a Prešovského kraja.

Ako často sa revízia plynového zariadenia vykonáva?

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Vyhnúť sa nebezpečným a negatívnym následkom môžeme hlavne predchádzaním porúch. Podľa zákona o tepelnej energetike je majiteľ domu povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave. Tí, ktorí vlastnia pri dome tlakovú regulačnú stanicu sú povinní vykonávať jej revíziu každý polrok a tlakovú skúšku raz ročne.

V prípade malých a stredných firiem zákon ukladá podnikateľským subjektom, bytovým domom, inštitúciám a samosprávam povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každý polrok, pričom tlaková skúška by sa mala vykonať raz ročne. Plynové zariadenia (rozvody) by mali prejsť revíziou každé 3 roky a plynové spotrebiče jedenkrát ročne.

Kto zodpovedá za bezpečnosť?

Za bezpečnosť prívodu plynu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť, za vnútorné rozvody majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti. Za plynové rozvody za plynomerom a spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii často krát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

Čo všetko je počas revízie potrebné skontrolovať?

Revízia plynového zariadenia by mala by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče. Konkrétne by to mali byť:

  • kontrola tlaku plynu
  • kontrola tesnosti plynovodu
  • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
  • kontrola uchytenia plynovodu
  • kontrola náterov, označení
  • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
  • kontrola plynových meracích hodín
  • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
  • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
  • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka

Napíšte nám pre viac informácií

Vaše osobné údaje budú použité len na účely vyriešenia vášho dotazu. Zásady spracovania osobných údajov