Bezpečnosť práce a protipožiarna ochrana

BOZP

Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu v zmysle § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zbavíme vás starostí o zabezpečenie, vedenia a doriešime. Pozrite sa na naše osvedčenie.

 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • výkon školení zamestnancov v predpísaných termínoch sledujeme za vás termíny školenie riešime e-learningom úspora času prispôsobenie výrobe a prevádzkových možnostiam
 • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov
 • identifikácia a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom zoznamu poskytovaných OOPP
 • účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom, odškodňovanie a pod.)
 • výkon previerok pracovísk zamestnávateľa s identifikáciou nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť vyhotovenie záznamu)
 • zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
 • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách

Koordinácia BOZP na stavenisku

Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP  v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Pozrite sa na naše osvedčenie.

Výkon koordinátora bezpečnosti zahrňa:

 • návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín
 • kontrolu dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby
 • podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP)
 • spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami
 • informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP a rizikách
 • účasť na poradách, pri šetrení nežiadúcich udalostí na stavbe
 • spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe
 • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z. z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu

Protipožiarna ochrana OPP

Služby technika PO

 • fyzické osoby, právnické osoby, lesné spoločenstvá, bytové domy
 • služby technika PO
 • školenie zamestnancov vedúcich pracovníkov
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky pracoviska
 • odborná príprava pracovníkov mimopracovný čas
 • kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, servis
 • predaj hasiacich prístrojov prenosne a pojazdné (práškový, vodný, snehový, na tuky a kovy)
 • predaj hydrantové hadice, prúdnice, ventily D25 , C52

  Bezpečnostné značenie

 • predaj bezpečnostného značenia
 • vypracovanie návrhu pre bezpečnostné značenie

Napíšte nám pre viac informácií

Vaše osobné údaje budú použité len na účely vyriešenia vášho dotazu. Zásady spracovania osobných údajov