Osvedčenia

BOZP, BTS

BTS

Revízie plynových zariadení

Revízie tlakových zariadení

Koordinácia na stavenisku

Kontrola požiarnych zariadení a hydrantov

Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce

Autorizovaný bezpečnostný technik